Archive for November 29th, 2006

Nov 29 2006

Dimensi Ketakwaan

Published by under Hikmah

''Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.'' (QS Al-A'raf [7]: 96)
Ibadah kepada Allah jika dilakukan secara benar dan sungguh-sungguh serta ikhlas karena-Nya niscaya akan berbuah ketakwaan. Hal ini tergambar jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 183, yang keduanya menjelaskan perintah untuk beribadah kepada Allah yang bermuara pada ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT. Ketakwaan yang mampu menghadirkan keberkahan bagi seluruh penduduk suatu negeri.
Ketakwaan yang dihasilkan seorang hamba, buah dari ibadahnya kepada Allah SWT, memiliki dua dimensi. Pertama adalah dimensi moralitas. Artinya, seorang hamba memiliki kedekatan dengan Sang Khalik, merasa diawasi, dilihat, diketahui seluruh gerak-geriknya sehingga ia mampu menjauhkan dirinya dari segala bentuk penyimpangan. Continue Reading »

No responses yet